Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5767

Look inside

משפטי השלום
mishpatey ha-shalom
יצחק אייזיק סילבר

הלכות בין אדם לחברו, הלכות אמת ושקר סכומי הלכות בתוספת ציוני המקורות וברורים והרחבת דברים
* מחיר משוער, הספקה מהמחבר
 • Halacha by Topic
 • $20
 • $11
 • אמת קנה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 380
 • 25
 • 700
 • כר' קשה
סילבר, יצחק איזיק ‬ Title ‫ משפטי השלום : הלכות בין אדם לחברו : ... סכומי הלכות בלשון... השוה לכל נפש... בתוספת ברורים... מדברי הש"ס והפוסקים... ובצירוף אוסף דינים, אופנים ודעות... : החיבור נכתב בדרך לימוד ולא כפסק הלכה... / יצחק אייזיק באאמו"ר רבי מנחם מנלי סילבר. ‬ Var. Title ‫ אמת קנה ‬ Imprint ‫ ירושלים : י. א. סילבר, תשס"ה. ‬ Descr. ‫ [8], 16, [6], רסו; [2], 7, [1], ז-קכ ע’ : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ שער נוסף ע’ [2], 7, [1] ז-קכ: אמת קנה: הלכות אמת ושקר ‬ Top.Subj. - LCSH Jewish law