Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5767

Look inside

מדרשי חנוכה
Midrashei Hannuka
מתתיהו זרגרי

והוא לקט מדרשים נפלא .. בעניני גזרות היוונים והניסים שעשו לחשמונאים באופן מסודר ומשןך את הלב
ונלוה עליו לקט מאמרי חז"ל השופך אור רב בעניני יון ,, משולב בדברי גדולי הדורות
 • Midrash Aggada
 • --
 • --
 • והוא לקט מדרשים נפלא
 • מתיתיהו זרגרי
 • Jerusalem
 • 2003
 • 1
 • 464
 • 25
 • 1400
 • כר' קשה