Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

שפתי שושנים
siftey shoshanim
אליהו בוחבוט

ליקוט שיטות הראשונים ודברי הפוסקים עם הכרעות גדולי זמנינו בתוספת מו''מ הלכתי . בסופו שער האגדה
* מחיר משוער, הספקה אצל המחבר
 • Halacha by Topic
 • $25
 • $11
 • בהלכות דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה
 • -
 • Jerusalem
 • 1999
 • 1
 • 410
 • 25
 • 800
 • כר' קשה