Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

באורח צדקה
Be`Orach Zedaka
יחזקאל פיינהנדלר

ליקוט כל נושאי צדקה באופן בהיר ומפורט. עמ' שיז-תמה : תשובות מגדולי ישראל
* מחיר משוער, הספקה אצל המחבר
 • Halacha by Topic
 • $28
 • $11
 • הלכות צדקה ומעשר כספים
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 505
 • 22
 • 1200
 • כר' קשה