Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

דמיון אריה
Dimyon aryeh
יהודה ליב פיסק

פסק דין ארוך בענייני מסים ותקנת הקהילות וחומרת איסור סתם יינם. המחבר מחשובי העיר ניקולשפורג לפני כארבע מאות שנה. יצא מחדש בתוספת הקדמה לתולדות המחבר מאת המו''ל ר' שלום דזשייקאב. בסופו נוסף קונטרס משו''ת נחלת שבעה בנידון
 • Halacha by Topic
 • --
 • --
 • פסק בענייני תקנת הקהילות
 • שלום דזשייקאב
 • Monsey
 • 2006
 • 1
 • 120
 • 24
 • 700
 • כר' קשה