Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

המחשב לאור ההלכה
HaMahsev LeOr Hahalacha
-

כולל תמצית ומקור ההלכה מחולק לפי סימנים ..ולציין מקור ושורש הדינים
 • Halacha by Topic
 • $23
 • $11
 • מכון התלמוד וההלכה
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 175
 • 25
 • 700
 • כר' קשה