Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5766

Look inside

על הניסים
al hanisim
מאיר למברסקי

תיאור מפורט על המאורעות הניסיים המסופרים במגילת אסתר מתוך עיון בדברי רבותינו המפרשים
מחיר משוער , גם אצל המחבר
 • Purim
 • --
 • --
 • בימי מרדכי ואסתר
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 334
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה