Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

שלחן המבואר
shulchan ha`mevuar
אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

הלכות שבת ב''ח סי' רמ''ב-שמ''ג. יו''ד סי' רג-תב.
פניני הלכות מלוקטים מספרי שו''ת וגדולי הפוסקים משובצים לפי סדר השו''ע
 • Halacha by Topic
 • $52
 • $15
 • על שלחן ערוך
 • המחבר
 • Haifa
 • 2004
 • 3
 • 1430
 • 24
 • 2000
 • כר' קשה