Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

קונטרס שטרי הדיוטות
shitrey hedyotot
יעקב זאב פישר

ליקוט מסוגיית הגמ' והפוסקים עד לפוסקי זמנינו
מקום הדפסה: אופקים
 • Halacha by Topic
 • $7
 • $11
 • על הלכות שטרי הדיוטות בשבת
 • -
 • Ofakim
 • 2003
 • 1
 • 60
 • 24
 • 300
 • כר' קשה