Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

כוס ישועות
Kos Yeshuot
שמואל שטיין

ובכללן שבע מסכתות אלו והן שלש בבות, סנהדרין, מכות, שבועות, ע"ז והן הן אשר העלו ע"י פלפול מישיבת חכמים, בתרביץ התלמידים ... בבית המקדש שבק"ק פרנקפורט דמיין.
הכריכה לא שייכת לספר, הספר משומש במצב טוב
  • חידושי סוגיות
  • 75
  • 35
  • חנוך העניך משה טרויבע
  • ירושלים
  • תשל"ב
  • 1
  • 352
  • 31
  • 820
שטין, שמואל בן יוסף, הכהן, 1643?-1709 ‬ ‫ ספר כוס הישועות : ... והוא חלק הראשון מן חידושי מהרשש"ך [=ר' שמואל שאטין כ"ץ] ... על סדר הישועות ... יוצא לאור מחדש עם הוספות חדשות. -- ירושלים : מכון חתם סופר, תשל"ב. ‬ ‫ 2 כרכים (חלק א-ב) ; 31 "Xמ.