Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

טורי אבן
Turey Even
אריה ליב בן אשר - השאגת אריה

עם אלפי הערות, ביאורים וחידושים תורת אריה
מהדורה חדשה ומפוארת כלילות יפי עם כותרות צד ומפתחות
 • ראש השנה
 • 100
 • 45
 • על מסכת ראש השנה
 • מכון שאגת אריה
 • לייקואוד
 • 2018
 • 1
 • 746
 • 29
 • 1100
‫ אריה ליב בן אשר, ממץ, 1695-1785 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ טורי אבן : על מסכת ראש השנה / לרבינו בעל השאגת אריה... ארי’... ליב באמ"ו... מוהר"ר אשר... בק"ק מיץ... ; יוצא לאור... עם פיסוק וקיטוע, תיקוני טעויות... פענוח אלפי ראשי תיבות, השלמת אלפי מראי מקומות... עם כותרות צד, בתוספת מפתח... עם השלמות משאר ספריו... ונוסף... לקט... "תורת אריה" : ... אלפי ביאורים והערות משאר ספרי רבינו ודברי הראשונים והאחרונים... עם הגהות: הקונטרס האחרון, אמרי ברוך לברוך טעם, אמרי בינה והגרי"פ פערלא, נערך ונלקט ע"י... חיים ישראל בן... הרב משה יצחק ווייסמאן; בסיוע הרב יעקב זאב פליסקין... הרב מרדכי יפה.