Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

משפטי ארץ
MIshpatei Aretz
בית מדרש גבוה להלכה

חלק א'- שביעית, ערלה, כלאים, חלק ב'- תרומות ומעשרות, חלה
מהדורת פרידמן
 • זרעים
 • זרעים כולל שביעית
 • 125
 • 35
 • יוסף יקותיאל אפרתי
 • בית מדרש גבוה להלכה
 • ירושלים
 • תשע"ב
 • 2
 • 1086
 • 25
 • 2200