Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

התודה
Hatoda
חיים שולביץ

הספר עוסק במגמה אחת, להוציא מכל פרשה סוגיא של הודיה להשי"ת. כאשר זו מטרת השבת, בה רק ישראל אומרים שירה להקב"ה (תוס' סנהדרין לז:). יש כרך נוסף, בו התבארו סגויות קרבן תודה בעיון, מהגמרא עד ההלכה למעשה.
 • דרוש
 • 55
 • 35
 • סוגיות הודיה על סדר הפרשיות
 • חיים שולביץ
 • ירושלים
 • תשפ"א
 • 2
 • 960
 • 28
 • 1800
שולביץ, חיים מחבר ‬ ‫ ספר התודה : על סדר פרשיות התורה : קונטרס שיר ומזמור : דרכי עבודת השי"ת וחובת ההודיה באספקלרית הגר"א והבעש"ט / [חיים שולביץ]. ‬ ‫ תודה ‬ ‫ קונטרס שיר ומזמור ‬ ‫ קנטרס שיר ומזמור ‬ ‫ שיר ומזמור ‬ ‫ ירושלם : [חיים שולביץ], תשפ"א [2021]