Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

דבר הלכה - יחוד
Dvar Halacha - Yichud
אברהם הורביץ

מהדורה ששית
 • הלכה לפי נושאים
 • $23
 • $11
 • הלכות יחוד
 • בני הרב המחבר
 • בני ברק
 • תשעח
 • 1
 • 572
 • 25
 • 970
מחבר: ‬ ‫ הורביץ, אברהם בן ישראל מנחם ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ דבר הלכה : ... מלוקט... מראשוני הראשונים עד אחרוני האחרונים... עם תוספות... ביאורים ופלפולים ומשא ומתן... / חובר... מאתי אברהם הלוי הורביץ בלאאמו"ר... ישראל מנחם... ; ([העורך] הרב חיים ויספיש). ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ קונטרס הברורים ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהד’ חדשה ומפוארת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ (בני ברק) : בני א. הורביץ, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "מלבד הלקוטים... שציינו מקומם בפירוש, לא הוספנו ולא גרענו מאומה מהספר שנדפס עד עתה ע"י הגהמ"ח... רק צירפנו וליקטנו את ההוספות מכל המהדורות הקודמות שהיו מודפסים בסוף הספר וסידרנו... על מקומו... כן חילקנו הכל לקטעים... גם הוספנו בכמה מקומות כותרות וכותרות משנה וחלוקה לאותיות" (דברים אחדים) ‬ ‫ נושא ישן: יחוד - הלכה ‬ ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ : על הלכות איסור יחוד לכל פרטיהם. מהד’ ה. [8], 28, תקלו ע’. ‬ ‫ Top.Subj. - Misc. Yihud (Jewish law) ‬