Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

שם הבדלח
Sham Habdolach
משה אהרן קריסטל

ביאורים והערות חדשים בשיטת הרמב"ם ושאר מפרשים
מהדורה קמא
 • טהרות
 • נגעים
 • 71
 • 45
 • על הל' טומאת מת ,פרה אדומה ,וטומאת צרעת
 • המחבר
 • ניו יורק
 • תשפ
 • 1
 • 730
 • 25
 • 1390
בסדר הרמב"ם, ביאורים והערות חדשים בשיטת הרמב"ם ושאר מפרשים, בעיקר בעניני נגעים, לרבות הרבה דיונים בדברי התו"כ ומפרשיו עד מחברי זמנינו בענין. חקירות וביאורים ביסודות הדברים כדי ליישב קושיות המפרשים ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא