Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ישראל במעמדם
Yisrael Bmaamadam
שמעון ישראל פעלדמאן

בענייני יורה דעה, בדיני ממונות ואבן העזר, בקימה לספר תורה ... והמסתעף,
עם אוצר מקורות וציונים ... טעמים ... מתוך ... ספרי הראשונים והאחרונים
 • הלכה לפי נושאים
 • $37
 • $11
 • הלכות וענייני עמידה וישיבה בברכות וקיום המצוות, בתפלה ולימוד התורה
 • המחבר
 • ניו יורק
 • תשסה
 • 2
 • 1190
 • 25
 • 2600
בר: ‬ ‫ פלדמן, שמעון ישראל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר ישראל במעמדם : פותח שערים לכל הלכות וענייני עמידה וישיבה בברכות וקיום המצוות, בתפלה ולימוד התורה ... בענייני יורה דעה, בדיני ממונות ואבן העזר, בקימה לספר תורה ... והמסתעף, עם אוצר מקורות וציונים ... טעמים ... מתוך ... ספרי הראשונים והאחרונים ... ; בתוספת לקט ... בענייני עמידה וישיבה השייכים לזמן שבית המקדש היה קיים ... / שמעון ישראל ב"ר מרדכי זלמן פעלדמאן. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ שיכון סקווירא : ש.י. פעלדמאן, תשס"ה c2005. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כר’ (חלק א-ב, [12], תתקצט, קט, עו, [21] ע’) : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ לחיבור לקט בעניני עמידה וישיבה בסוף כרך ב שער מיוחד ובו: קונטרס עומדים בבית ה’. ‬ ‫ הערה ביב': ‬ ‫ כולל ביבליוגרפיה. ‬ Top.Subj. - Misc. Jewish law -- 1575- ‫ כותר נוסף ‬ ‫ לקט בעניני עמידה וישיבה ‬ ‫ קונטרס עומדים בבית ה’ ‬ ‫ קונטרס עומדים בבית