Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

שיעורי רבינו
Shiurey Rabenu
ישראל יוסף ברונשטיין

שיעורים שמסר רבינו במשך עשרים שנה בליל שישי בעומק העיון והמחשבה בעניני המועדים
 • ראש השנה
 • מועדים
 • 62
 • 25
 • שיעורי הרב משה שפירא על ראש השנה
 • מישרים
 • ירושלים
 • תשפ
 • 1
 • 488
 • 25
 • 890
ME-Personal Name ‫ שפירא, משה בן יצחק מאיר, 1935-2017. מחבר ‬ Title ‫ שיעורי רבינו שיעורי ליל שישי : ראש השנה / רבי משה שפירא ; נכתבו כאמירתן כדרך דברים שבעל פה, על ידי ישראל יוסף בלאאמו"ר משה ברונשטיין. ‬ Varying Form Title ‫ שיעורי רבינו - ראש השנה ‬ שיעוריו של רבינו זצוק"ל היו בבחינת עמוק עמוק מי ימצאנו (קהלת ז' כ"ד) כאשר היה עומד ומבאר את יסודות הדברים על תילם בעומק המחשבה והעיון, פותח דלתות נעולות בפני הרבים ומגלה סתריה של תורה, כאשר כל מילה ממש נשקלת מדודה ומחושבת בפלס עוצם מחשבתו כדי לבאר את הענין על בוריו Imprint ‫ ירושלם : מישרים, תש"פ [2020]. ‬ Phys.Description ‫ תפח עמודים, 25 ס"מ. ‬ Subject-Topical Jewish philosophy Subject-Topical Rosh HaShana sermons.