Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

דרך חקיך
Derech Chukecha
חננאל קורח

בעניני חובר חבר, דורש אל המתים, גדידה ושריטה, הקפת הראש, כתובת קעקע, לא ילבש
 • הלכה לפי נושאים
 • $39
 • $11
 • דיני חוקות העכו"ם והמסתעף
 • מכון מרא"ה
 • ירושלים
 • תשסט
 • 2
 • 1080
 • 25
 • 2300
מחבר: ‬ ‫ קרח, חננאל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ דרך חקיך / נתחבר... ע"י חננאל בן... רבי פנחס קורח. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (מכון מרא"ה), תשס"ט-. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כרכים : פקסימיל ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ [חלק א]: ... בענינים שבשלחן ערוך יו"ד סימנים קעח-קפב: דיני חוקות העכו"ם והמסתעף : ((חובר חבר, דורש אל המתים, גדידה ושריטה, הקפת הראש, כתובת קעקע, לא ילבש)). תשס"ט. [16], תפ ע’. ‬ ‫ חלק ב: קונטרס ויצר בחרט : דיני איסור עשיית צורות שביו"ד סי’ קמא. קונטרס מלואים לספר דרך חקיך ח"א. ה’כ’ת’ו’ב’ ב’ס’פ’ר’ [תשע"ה]. [2], רנט ע’. ‬ ‫ [ג]: בדיני לא תחנם והמסתעף ואיסור עשיית צורות לפרטיהם ; מילואים לספר דרך חקיך ח"א (ענייני חוקות העכו"ם והמסתעף). תשע"ח. [6], 16, תר, [2] ע’. ע’ תקכז-תקפז: נספח : תשובה בענין ציור צורת אדם, מספר "אבות עטרה לבנים", לרבי אריה יהודה לייב ליפשיץ (גם ההערות בתחתית העמוד הם של מחבר התשובה). ‬ ‫ אודות מחבר ‬