Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

טורי אבן
Turey Even
אריה ליב ממיץ

עם השלמות משאר ספריו נוסף לקט "תורת אריה"
מהדורה חדשה ומפוארת
 • ראש השנה
 • 106
 • 35
 • על מסכת ראש השנה
 • חיים ישראל ווייסמאן
 • מכון שאגת אריה
 • לייקוואד
 • תשעט
 • 1
 • 631
 • 29
 • 1900
מחבר: ‬ ‫ אריה ליב בן אשר, ממץ, 1695-1785 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ טורי אבן : על מסכת ראש השנה / לרבינו בעל השאגת אריה... ארי’... ליב באמ"ו... מוהר"ר אשר... בק"ק מיץ... ; יוצא לאור... עם פיסוק וקיטוע, תיקוני טעויות... פענוח אלפי ראשי תיבות, השלמת אלפי מראי מקומות... עם כותרות צד, בתוספת מפתח... עם השלמות משאר ספריו... ונוסף... לקט... "תורת אריה" : ... אלפי ביאורים והערות משאר ספרי רבינו ודברי הראשונים והאחרונים... עם הגהות: הקונטרס האחרון, אמרי ברוך לברוך טעם, אמרי בינה והגרי"פ פערלא, נערך ונלקט ע"י... חיים ישראל בן... הרב משה יצחק ווייסמאן; בסיוע הרב יעקב זאב פליסקין... הרב מרדכי יפה... ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהדורה חדשה ומפוארת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ לייקוואוד : מכון שאגת אריה, תשע"ט 2018. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 15 עמודים לא ממוספרים, 20 [צ"ל: 22], תשלא עמודים : פקסימילים ; 29 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [1]-16: מבוא על המחבר וספרו ‬ ‫ ע’ תרסג-תשלא: מפתחות ‬ ‫ נושא ישן: תלמוד בבלי. ראש השנה - באורים ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ אריה ליב בן אשר, ממץ, 1695-1785. טורי אבן -- מפתחות ‬