Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

נזר הקודש
Nezer Hakodesh
משה ראזין

מהדורה חדשה ומפוארת
בסיום חידושי רוב המסכתות - חידושים מבן המחבר הרב חיים ראזין
 • קדשים
 • --
 • --
 • ביאורים בגפ"ת בשיטות הראשונים, ומסקנות להלכה
 • נתן גינזבורג
 • ניו יורק
 • תשעט
 • 5
 • 3550
 • 29
 • 12000
מחבר: ‬ ‫ ראזין, משה בן יהודה ליב, 1871-1958 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ נזר הקודש : על מסכת... : ביאורים בגפ"ת... שיטות הראשונים, ולהלכה מסקנות... / מאת משה בלא"א מו"ה יהודא ליב ראזין... חונה פה ברוקלין... לפנים רב... ליטא ; ... יוצא לאור... על ידי נכדו נתן גינזבורג בלא"א... ר’ מאיר חיים... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ נזר הקדש ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ יוצא לאור מחדש. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [מונסי] : נתן גינזבורג, תשע"ט. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 5 כרכים : צילומים ; 29 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ נדפס בישראל ‬ ‫ באותיות מרובעות ‬ ‫ בסיום חידושי רוב המסכתות - חידושים מבן המחבר הרב חיים ראזין ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ א: זבחים, מנחות. [19], שכב, [5], תג, [2] ע’. ע’ [3-13]: תולדות המחבר. ‬ ‫ ב: חולין. תקנ, [3] ע’. ‬ ‫ ג: בכורות, ערכין. [2], רסט, [3], שלב, [4] ע’. ‬ ‫ ד: תמורה, כריתות, מעילה, תמיד. [2], רלד, [3], רצה, [6], קנח, [3], פג, [1] ע’. ‬ ‫ ה: פסחים, יומא, מכות, נדה, מקואות, מהדורא בתרא, ספר דברי סופרים. [2], מט, [1], רנא, [2], פח, [3], רסה, [3], מז, [3], כח, [5], קטז ע’. [5], קטז הע’ בסופו: דברי סופרים : חקרי הלכה. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ ראזין, משה בן יהודה ליב, 1871-1958 ‬ ‫ אודות כת' א ‬