Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

שיעורים לזכר אבא מרי ז"ל
Shiurim Lzecher Abba Mari
יוסף דב סולובייציק

מהדורה שניה
 • ספרי זכרון
 • 100
 • 35
 • מרן ר' משה הלוי סאלאוויציק
 • יצחק טברסקי ואהרן ליכטנשטיין
 • מוסד הרב קוק
 • ירושלים
 • תשסג
 • 2
 • 620
 • 23
 • 800
מחבר: ‬ ‫ סולוביצ’יק, יוסף דוב, הלוי, 1903-1993 מחבר. ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ שעורים לזכר אבא מרי ז"ל : מרן ר’ משה הלוי סולוביצ’יק / מאת בנו ותלמידו יוסף דב הלוי. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ שיעורים לזכר אבא מרי ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מוסד הרב קוק, תשס"ג 2002. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כרכים. ‬ ‫ הערה ביב': ‬ ‫ כולל הפניות ביבליוגרפיות ומפתחות ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ כרך ראשון: קונטרס בענייני קריאת שמע: א. מצות קריאת שמע וזכירת יציאת מצרים -- ב. שיעור קריאת שמע מן התורה -- טומאת כהנים לשבעת הקרובים -- כיבוד ועונג שבת -- תענית ציבור -- יום ולילה -- הזכרת ר"ח וחוה"מ -- קריאת התורה במועדים -- קריאת התורה בשבת, בשני ובחמישי -- לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא -- כלאים בציצית -- שני סוגי מסורת -- כתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזה לשמה -- אותיות נקנות במסירה -- מפתח המקורות -- ‬ ‫ כרך שני: ברכות התורה -- פסוקי דזמרה -- סמיכת גאולה לתפילה -- תקיעה ושירה במקדש -- אחד מברך ברכת המזון לכולם -- קידוש והבדלה -- מצות קידוש -- קידוש כמקדש השבת -- סיפור יציאת מצרים -- מחיקת השם -- אבלות -- תקנת משה -- נשיאת כפים -- מפתח מקורות. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ שיעורים שנאמרו על ידי מרן הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק מדי שנה ושנה לזכר אביו ורבו בישיבת רבנו יצחק אלחנן. השיעורים נאמרו במשך תקופה של קרוב לארבעים שנה, עד האחרון שבהם בשנת תשמ"א. השעורים נרשמו בשעתן על ידי הרב עובר לאמירתם, הכתיבה לא נועדה להפכם לדברים שבכתב אלא להיות בסיס להרצאת השיעור. לכן, נצרכה עבודת עריכה ועיבוד בכדי להפכם מתורה שבעל פה לתורה שבכתב. עבודה זו התבססה על כתבי היד הנ"ל ובשכתוב השעורים שנאמרו בפועל. הכנת השיעורים נעשתה בעיקר על ידי הרב יצחק טברסקי והרב אהרן ליכטנשטיין. במהדורה זו נעשו תקוני סגנון קלים במקומות בודדים ותוקנו הטעויות שנפלו במהדורה הקודמת. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ Soloveitchik, Moses, 1876-1941 honouree ‫ סולוביצ’יק, משה, 1876-1941 לכבודו ‬ ‫ אודות כת' א ‬