Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

מזהב ומפז
Mizahav Umipaz
פינחס זביחי

בו יבואר פרטי ועניני הקטורת הלכותיה וסגולותיה
יש אפשרות להשיג קונטרס על הקטורת בשני גדלים
 • תפילה
 • פיטום הקטורת
 • 70
 • 35
 • ביאור מקיף ומפורט של כל עניני הקטורת
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשסד
 • 3
 • 1800
 • 25
 • 3550
מחבר: ‫ זביחי, פנחס בן רפאל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ מזהב ומפז - 3 כר’ [משאב אלקטרוני] ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : [חמו"ל], תשס"ד 2004. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ ספרתי, קובץ PDF ‬ ‫ תאגיד נוסף ‬ מחבר: ‬ ‫ זביחי, פנחס בן רפאל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ מזהב ומפז : ... בו יבואר... פרטי ועניני הקטורת... הלכותיה... וסגולותיה... / סדרתיו וערכתיו... פנחס זביחי. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (פ. זביחי), תשס"ג. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [24], 56, ה-תכב, קפא, [22] ע’ : פקס" ; 24 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ קפא, [1] הע’: ביאור... סדר "פיטום הקטורת"... בתפילה ‬ ‫ בראש השער: חלק ב; ספרו הראשון: מזהב ומפז - על עבודת יום הכיפורים. תשנ"ג. ‫ בשנת תשנ"ט, יצאה מהדורה ראשונה של חלק ב. בספריה מהדורה שניה : תש"ס.