Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

שמירת שבת כהלכתה
Shmirat Shabbat KeHilchata
יהושע ישעיה נויבירט

ולל דיני שמירת שבת ויום טוב בשים לב לבעיות שהתעוררו בזמננו (לאלה הנוהגים לפסוק כשיטת הרמ"א)
מהדורה מחודשת בתוספת פרקי מבוא להלכות שבת
  • הלכות שבת
  • --
  • --
  • שלמה זלמן אוירבך
  • פלדהיים
  • ירושלים
  • תשע
  • 2
  • 25
  • 2000
אחר שנים רבות הספר "שמירת שבת כהלכתה" הועלה על מזבח הדפוס בשנית והופיע במהדורה חדשה, במהדורה זו התווספו הלכות ופסקים שונים הנוגעים לעת הזו בה הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מסחרר, והשאלות עימן נאלצים להתמודד מתעוררות גם הן. בנוסף שונו ותוקנו פסקים מסויימים בהתאם להוראתם של גדולי הדור, אשר במרוצת השנים העירו את הערותיהם על הספר. כותרות בצידי הדף עם הנושאים הנידונים נוספו גם הן, מפתח העניינים לפי סימני השו"ע והמשנה ברורה. חלק א' - יצא במהדורה חדשה. חלק ב' - נשאר במתכונתו הקודמת אולם נתווספו הערותיו של הגאון ר' שלמה זלמן אויירבך, וההפניות במראי מקומות לכרך א' ניתקנו לפי המהדורה החדשה. ספר "שמירת שבת כהלכתה" הוא ספר הלכה נפוץ העוסק בהלכות שבת ויום טוב, שכתב הרב יהושע נויבירט תלמידו הקרוב של הרב שלמה זלמן אויערבאך, עמו התייעץ הרבה בכתיבת הספר (כפי שמעידות ההערות בספר). . הספר זכה לתפוצה רבה.‏ הספר עוסק גם בהלכות השייכות לעידן המודרני, כגון שימוש בחשמל או רפואה מודרנית בשבת. הספר יצא לאור בשלוש מהדורות שונות, כשהחל מהמהדורה השנייה השתתפו במלאכת הכתיבה גם תלמידי חכמים מ"בית מדרש הלכה - מוריה", הרבנים יעקב ווייל ואשר זלצמן. לאחר שהמהדורה הראשונה יצאה לאור, הופעל לחץ על הרב נויבירט לשנות פסקים רבים שכתב, ולכן הטקסט העליון במהדורה השנייה מחמיר יותר ורק בהערות השוליים צויין שישנה גם דעה מקלה. במאי 2010 יצאה מהדורה מתוקנת לחלק הראשון לפי השינויים הטכנולוגיים האחרונים, ובהוספת פסקיו של הרב יוסף שלום אלישיב. הספר "שמירת שבת כהלכתה" פוסק על פי דעת הרמ"א, כלומר לפי הנוהג האשכנזי. בשל הפופולריות של הספר והרצון להשמישו גם לספרדים, כתב עליו הרב יהודה לביא בן-דוד קונטרס הערות בשם "בדי השלחן", המביא את שיטות הפוסקים הספרדים.