Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

מסכת ברכות
Masechet Berachot

מסכת ברכות עם באורי רש"י ותוספות, המתאימה במיוחד ללומדי הדף היומי
יצאה לאור במתכונת זה גם מסכת בבא קמא
 • תלמוד בבלי
 • ברכות
 • 35
 • 45
 • מהדורת בארו"ת עם באורי רש"י ותוספות
 • אשר שיק
 • מפעל המשניות והתלמוד
 • בני ברק
 • תשעט
 • 1
 • 1000
במהדורה זו, ניתן ללמוד מהמקור, ולהבין את דברי רש"י ותוספות על בוריים, בכל שורה ושורה ובכל מילה מילה, ולא רק ללמוד את תוכן דבריהם בתוך סיכומים בלשון המדברת