Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

משפט עשה
Mishpat Aseh
אורי טיגר

והוא פירוש ... על שולחן ערוך חושן משפט סימן כ"ו בדיני איסור הליכה לערכאות
 • חושן משפט
 • --
 • --
 • חיים קנייבסקי
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשעז
 • 1
 • 36
 • 24
 • 500
: והביאור קראתיו משפט עשה : לבאר כל דברי השו"ע כל דין ודין טעמו ונימוקו ... בלשון צח וקצר ... עוד צירפתי בצדו כמה ענינים ... ובשם ביאורים נקרא ובו מבוארים כמה פעמים הדברים המובאים בקיצור בדרכה של תורה וגם מה שהי' לי להעיר בדברי הפוסקים ... גם תחת המשפט עשה פתחנו שער ... בשם שער הציון