Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

המקצוע
HaMikzoa
יצחק מאיר סימקאוויטש

הלכות שכירות פועלים, הלכות שאלה, הלכות גניבה, הלכות גזילה
ספר חדש
 • Jurisprudence
 • Shulkan Aruch Commentaries
 • --
 • --
 • ביאוריים והארות על שו"ע חו"מ
 • המחבר
 • Brooklyn
 • 2019
 • 1
 • 341
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
סימקאוויטש, יצחק מאיר מחבר ‬ ‫  המקצוע :  ביאורים והערות על סדר שו"ע חושן משפט : הלכות שכירות פועלים, הלכות שאלה, הלכות גניבה, הלכות גזילה / נערך... [ע"י] יצחק מאיר סימקאוויטש בן... ר' שמואל אברהם. ‬ ‫  ברוקלין : יצחק מאיר סימקאוויטש, תשע"ד. ‬ ‫  10 עמודים לא ממוספרים, 7, תרעד עמודים ; 26 ס"מ. ‬    נדפס בישראל ‬ ‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות שכירות פועלים -- באורים. ‬‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות שאילה -- באורים ‬‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות גנבה -- באורים. ‬‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות גזלה -- באורים. ‬‫  פועלים -- הלכה. ‬‫  שאילה -- הלכה. ‬‫  גנבות -- הלכה. ‬‫  גזלה -- הלכה.