Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

חדושי הלכות
hidushey halachot
צבי אלימלך שפירא מדינוב

המלקט אסף ענייני הלכה מכל ספרי המחבר וסדרן לפי ערכים בתוספות הערות קצרות
 • Halacha by Topic
 • $0
 • $11
 • מבעל הבני יששכר
 • מלקט ועורך: הרב נתן אורטנר
 • המחבר
 • Lod
 • 2005
 • 1
 • 239
 • 25
 • 500
 • כר' קשה