Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

חמשה חומשי תורה
Hamisha Humshei Torah
חיים באסקוויץ

עם תקון סופרים ושלשה תרגומים, פירוש רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן, ומסורה קטנה... תוכחת מוסר, מספר השל"ה על כל סדרא... תוצאות חיים
בראשית בלבד במצב בינוני ללא כריכה
 • Humash
 • --
 • --
 • תוצאות חיים
 • ישעיה הורביץ
 • המחבר
 • Vienna
 • 1794
 • 1
 • 31
 • 1400
 • כר' קשה