Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

עשות פרי
Asot Peri
חיים אהרן לפידות טומבק

במעלת חידושי תורה, כתיבתם והוצאתם לאור
מהדורה קמא
 • Chizuk Hatorah
 • Ethics
 • 72
 • 35
 • במעלת חידושי תורה
 • אברהם הכהן
 • מכון יד אברהם
 • Jerusalem
 • 2011
 • 1
 • 954
 • 25
 • 1800
 • כר' קשה
טומבק, חיים אהרן לפידות ‬ Title ‫ עשות פרי : כולל... שלשה קונטרסים... מגאוני קדם במעלת חידושי תורה, כתיבתם והוצאתם לאור... : י"ד תועליות / להגאון...רחמים נסים יצחק פאלאג'י, בעל יפה ללב. כתב זאת, להגאון... חיים כהן, מחכמי ג'רבא ואב"ד טריפולי, בעל לב שומע. בנוי לתלפיות, להגה"ק... אליהו הכהן, בעל שבט מוסר, מתוך ספרו מדרש תלפיות, ובשולי הספר... הערות... מפי חכמים... בעוצם קדושת מעלת חידושי התורה... עוד... לקט מאמרים יסודיים בדרכי הלימוד והחידוש, מאת... רבי משה שמואל שפירא. ובסופו... קונטרס מסיני בא, מתוך הקדמת ספר ונגש הכהן, להגאון רבי הילל דוד הכהן טריווש... בצירוף מאמר... הנצי"ב... ביקרת... דחידושי תורה ; ערוך ומבואר... ע"י חיים אהרן לפידות... טומבק בצוותא חדא... של... אברהם ב"ר יעקב הכהן. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון יד אברהם, תשע"א. ‬ Phys.Description ‫ [15], 61, תתקנד ע' : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ Subject-Topical ‫ יצירתיות בספרות רבנית.