Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5764

Look inside

דברי אבי''ב
Divrey Aviv
יעקב אריה גוטרמן מרדזימין

מהדורה חדשה, נוסף מראה מקומות והבאת דברי המדרש בראש כל קטע
כא עמ' בסופו: ראשי פרקים מתולדות המחבר
 • Midrash Aggada
 • --
 • --
 • על מדרש רבה בראשית
 • מרדכי גוטרמן
 • Bnei Brak
 • 2004
 • 1
 • -
 • 24
 • 1000
 • כר' קשה