Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5783

Look inside

כל בו
Kol Bo
לא נקבע מי המחבר

יוצא לאור על פי דפוסים ראשונים, בצירוף ציוני מקורות, הערות, ביאורים ומפתחות מאת דוד אברהם
מהדורה פקסמליה מסריקה
 • Rishonim
 • Halacha - Rishonim
 • 690
 • 50
 • דוד אברהם
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2007
 • 4
 • 1200
 • 25
 • 4200
 • כר' קשה
הספר בנוי ממאה וחמישים סימנים וברובם דברי הלכה. ספר הכלבו מרבה להביא את דברי הרי"ף, רבי יצחק בעל הספר אור זרוע וכן מדברי הר"ש ורש"י. ישנם גם מספר סימנים ובהם דברי אגדה ומסורות קבליות. מבחינת תוכנו הושפע ספר הכלבו רבות מספר אורחות חיים של רבי אהרון הכהן מלוניל, ועל כן יש המייחסים לו את החיבור.