Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרש"ר הירש
Hamisha Humshei Torah Hirsch
שמשון הירש

מהדורה חדשה בלשון הקודש
תרגום של מהדורת הברמן, בהשוואה עם הפירוש המקורי
 • Humash
 • On the Torah
 • --
 • --
 • ירמיהו כהנוב
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 3600
 • 25
 • 8000
 • כר' קשה
ME-Uniform Heading ‫ תנ"ך. תורה. תשע"ב. ניו יורק ‬ Title ‫ חמשה חומשי תורה : עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, ועם פירוש... מוהר"ר שמשון בן הר"ר רפאל הירש... בתרגום חדש ללשון הקודש ; תרגום: הרב שמואל גלובוס ; עריכה וביקורת: הרב ירמיהו כהנוב ; עריכה עברית כללית ולשונית: הרב אבישי שוטלנד, ירושלים. ‬ Publication Area ‫ ניו יורק : הוצאת קרן הרב יוסף ברייער, תשע"ב 2012-. ‬ Phys.Description ‫ כר' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ נדפס בישראל ‬ Formated Contents N ‫ התכן: ‬ General Note ‫ "בשנת תשנ"ה קיבלה על עצמה 'קרן הרב יוסף ברייער, ניו יורק', להוציא מהדורה חדשה בשפה האנגלית... אשר יש בה שיפורים ותיקונים רבים, מעשה ידי הרב דניאל הברמן... דבר זה הוכיח את הצורך במהדורה חדשה בלשון הקודש, כדי שהספר יהיה מובן למי שאינו רגיל בעברית אקדמית מודרנית... המהדורה הנוכחית הינה תרגום של מהדורת הברמן, בהשוואה עם הפירוש המקורי בגרמנית..." (ע' XIII)‏ ‬ Formated Contents N ‫ [א]: ספר בראשית. תשע"ב 2012. [1], xvi‏, [1], תשמז ע'. ‬ Formated Contents N ‫ [ב]: ספר שמות. תשע"ג [2012]. [11], תשמט ע'. ‬ Formated Contents N ‫ [ג]: ספר ויקרא. תשע"ד 2014. [11], תתא ע'. ‬ Formated Contents N ‫ [ד]:במדבר. תשע"ה 2015. [11], תקצא ע'. ‬ Formated Contents N ‫ [ה]: ספר דברים. תשע"ו 2016. [11], תרעא ע'. ‬ Subject-Topical ‫ תרגום אונקלוס. Subject-Name ‫ הירש, שמשון רפאל. פרוש התורה Subject-Name ‫ שלמה בן יצחק (רש"י). פרוש התורה (רש"י). Subject-Uni. Title ‫ תנ"ך. תורה -- באורים על דרך הפשט -- חכמי המערב -- תקנ"ח- Added Person Name ‫ הירש, שמשון רפאל, 1808-1888 ‬ Added Person Name ‫ כהנוב, ירמיהו עורך ‬ Added Person Name ‫ גלובוס, שמואל מתרגם ‬ Added Person Name ‫ שוטלנד, אבישי עורך ‬ Added Person Name ‫ הברמן, דניאל עורך ‬