Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ישועות כהן
Yeshuot Cohein
אדלר, יהושע השיל

תולדות הגאונים, הראשונים, והפוסקים זמנם, רבותיהם, תלמידיהם, חיבוריהם, וקורות המדרשים
ספר חדש מהדורה קמא
 • History
 • Ethics
 • 50
 • 50
 • קורות הדורות/החזק במוסר
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2018
 • 1
 • 581
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ אדלר, יהושע השיל מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ישועות כהן : קורות הדורות : תולדות הגאונים, הראשונים, והפוסקים. זמנם, רבותיהם, תלמידיהם, חיבוריהם, וקורות המדרשים ; החזק במוסר : אמונה, בטחון, תפילה, עמל התורה, דרכי הלימוד, מוסר, מידות, מלחמת היצר, כוחות הנפש / [יהושע השיל] אדלר. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ קורות הדורות ‬ ‫ החזק במוסר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : צוף, ירושלים, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 24 עמודים לא ממוספרים, רפה עמודים, מד עמודים ; 5 עמודים לא ממוספרים, רכג עמודים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "מטרת ספר זה קורות מחברי הספרים בלבד... לא עמדנו על כולם אלא כפי הצורך היותר כללי... לגודל התועלת בידיעת קורותיהם ותלמידיהם ללימוד ההלכה... מתקופת הגאונים ועד שנת ה’ אלפים ת"ר... הערכים ע"פ זמן פטירתם..." (דברים אחדים, ע’ [5]-[7]) ‬ Local Subj. ‫ גאונים -- היסטוריה -- כרונולוגיה. ‬ ‫ ראשונים (חכמי ההלכה) -- היסטוריה -- כרונולוגיה. ‬ ‫ אחרונים (חכמי ההלכה) -- היסטוריה -- כרונולוגיה. ‬ ‫ מדרש -- ביבליוגרפיה. ‬ ‫ מוסר -- ספרות עיונית -- תקופת האחרונים. ‬