Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

משפט גרים
Mishpat Geirim
בלמס שמואל בן אליהו

דיני גרים בד' חלקי השלחן ערוך אשנב ליהדות יסודות הגיור ומעשה בית הדין
ספר חדש מהדורה קמא
 • Conversion
 • Halacha
 • 147
 • 35
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2016
 • 2
 • 1035
 • 28
 • 2400
 • כריכה קשה
‫ בלמס, שמואל בן אליהו מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ משפט גרים : ... פסקי דינים, הלכות, בירורים ותשובות... בכל ענייני גרות, ונלווה אליו [בתחתית הע’]: עין המשפט : מדברי... ראשונים ואחרונים על ד חלקי השולחן ערוך, מיוסדים על פסקי... רבינו יוסף קארו, ועל פי פסיקותיו של... רבנו עובדיה יוסף... / ... שמואל ב"ר אליהו בלמס, רב ומו"ץ ק"ק הר נוף, ירושלים. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : שמואל בלמס, הנותן ת’ש’ו’ע’ה’ למלכים לפ"ג [תשע"ו]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כרכים ; 28 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ כרך א. 136, שנ, [6] ע’. ע’ 74-83: אשכבתיה דרבי : על הרב עובדיה יוסף. ע’ [85]-136: מבוא : אשנב לנפש הגר, מבט בראי ההלכה. ע’ [א]-כו: תהליך הגירות בקצרה. ‬ ‫ כרך ב. 8, תקמט ע’. ‬