Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

שער הבטחון - המפתח הסגולי
Shaar HaBitachon
בחיי ב"ר יוסף אבן פקודה

מהדורה מנוקדת ומפוסקת, עם שבעה פירושים קדמונים וחשובים
יש גם גודל קטן, מיועד ומיוחד כמזכרת לאירועים - הנחה לכמויות
 • Ethics
 • Hassidut
 • 65
 • 35
 • נאדר בקודש
 • יעקב עמדין, אפרים זלמן מרגליות, יוסף שאול נאטנזאן
 • אבן ישראל
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 272
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
לרבנו בחיי ב"ר יוסף אבן פקודה, בעל ספר המוסר המקודש והחשוב ביותר בכלל ישראל מדורי דורות - תורת חובת הלבבות, שיצא לאור כספר בפני עצמו, במהדורה מנוקדת ומפוסקת, עם שבעה פירושים קדמונים וחשובים, פרק נוסף 'הוספה לשער הבטחון' מהחכם ר' אשר, שהיה חי בתקופת רבותינו בעלי התוספות, חלוקה מדוקדקת ומיוחדת ללימוד המתפרס על פני שלשים ימי החודש, מפתחות לשינון וחזרה, תפילה קדמונית הנאמרת לאחר הלימוד, ועוד חידושים רבים. המהדורה החדשה שזה עתה יצאה לאור, מיועדת כדי לעודד את הלימוד בשער הבטחון - אשר סגולתו מיוחדת להשפיע פרנסה – כמקובל מהרה"ק מאפטא בעל ה'אוהב ישראל', כפי שמסר בשמו הרה"ק ר' יחזקאל שרגא משינאווא בעל ה'דברי יחזקאל'. המהדורה החדשה והמפוארת שטרם נראתה כמוה, מופיעה בשני גדלים: רגיל וגודל כיס, מחזיקה בחמשה פירושים, קדמונים מסולאים בפז: מנוח הלבבות, נאדר בקודש, טוב הלבנון, מרפא לנפש ופת לחם. יצויין כי הפרוש נאדר בקודש הינו נדיר כל כך, עד שמאז שנדפס בפעם אחת ויחידה בשנת תק"ן, לא חזר ונדפס, ושרידים יחידים ממש נותרו הימנו, ואף בספריות שברחבי העולם אין ברשותם עותק מספר זה, זולת סריקה דיגיטלית. 'נאדר בקודש' שזכה להסכמות מגדולי גדורו, מפרש באריכות את דברי המחבר בעל חובת הלבבות בדרך דרוש וסוד. וכעת נדפס הפירוש על הדף בצמוד למפרשים האחרים שנמנו לעיל. בנוסף לחמשת פירושים אלו מתהדרת מהדורה זו בהגהות גדולי הדורות, מרבי יעקב עמדין, רבי אפרים זלמן מרגליות בעל ה'בית אפרים' ומרבי יוסף שאול נאטנזאן בעל ה'שואל ומשיב', ובחידוש מיוחד מסוגו לקוטי ביאורים לרבנו משה סופר ה'חתם סופר', מלוקטים מכל ספריו. כאמור, שבעת הפרקים של שער הבטחון חולקו בחלוקה מקצועית ודקדקנית ללימוד חודשי, כשכל קטע מסומן באות מספרית. גם למבקשים להאריך בלימוד, יותר בעיון, יש להם בסוף הספר טבלה עם חלוקה ללימוד של חודשיים. עוד בספר קונטרס רב האיכות ילקוט שלום, והוא ליקוט גדול מספרי הראשונים והאחרונים, מאורי החסידות והמוסר, על מעלת הבטחון וחשיבותו. הקונטרס מחולק לפרקים: חשיבות הבטחון; שלימות הבטחון; תנאי הבטחון; סגולת הבטחון; טובות הבטחון; פרנסה ובטחון; מהות הבטחון ; גדרי הבטחון.