Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

כסא אליהו
Kisei Eliyahu
אליהו סלימן מני

הקדמות ושערים בחכמת הקבלה : והוא פתח השער אל כל הבא להכנס לחכמת הקבלה
מהדורה מחודשת
 • Kabbala
 • Ethics
 • 55
 • 35
 • אהבת שלום
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 254
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ מני, אליהו סלימאן, 1818-1899 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ כסא אליהו : הקדמות ושערים בחכמת הקבלה : והוא פתח השער אל כל הבא להכנס לחכמת הקבלה, כולל מוסרים והנהגות חסידות להעוסקים בחכמה / חיברו גם יסדו בהעלם שמו כמוהר"ר אליהו סלימאן מני, מחו"ר בבל ורבה של חברון (תקע"ח-תרנ"ט). ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : הוצאת אהבת שלום - יד שמואל פרנקו, תשע"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 41 עמודים, עמוד לא ממוספר, ריג עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ סדרה: ‬ ‫ ( ספרי מכון אהבת שלום : יד שמואל פרנקו ; ; 503) ‬ ‫ ( סדרת כתבי מהר"ר אליהו מני ; ; ספר ראשון) ‬ ‫ סדרה: ‬ ‫ ספרי מכון אהבת שלום : יד שמואל פרנקו ; 503 ‬ ‫ סדרת כתבי מהר"ר אליהו מני ; ספר ראשון ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "ספר כסא אליהו, הנדפס בזה לפנינו מחדש, ראה אור לראשונה בעילום שם מחברו בשנת תרכ"ה בעיה"ק ירושלים. בשער הספר נכתב: ’הועתק זה הספר מכ"י כדי לזכות את הרבים ולא נודע מי הוא המחבר ..." -- (דברים אחדים). ‬ ‫ עמודים [11]-17 כוללים: דברים אחדים / שלום בהגרי"מ הלל. ‬ ‫ עמודים [18]-41 כוללים: תולדות הרב החק"ל המחבר / סלימאן מנחם מאני. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "אינה ה’ לידינו טופס כתב היד... בכתיבת סופר, ובגליונותיו סימני עריכה, תיקונים והגהות בכתיבת יד מהר"ר אליהו סלימאן. על פיו הגהנו... את הספר, הטעיות... תוקנו ורוב ראשי... תיבות... נפתרו והושלמו..." (ע’ 17). ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ מני, אליהו סלימאן, 1818-1899 ‬ Top.Subj. - LCSH