Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ילקוט סופרים
Yalkut Soferim
יאיר שוורץ

חידושים עיונים והלכות סת"ם
מהדורה קמא
 • Sofrut
 • --
 • --
 • המחבר
 • Modiin Elite
 • 2017
 • 1
 • 856
 • 28
 • 1800
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ שוורץ, יאיר בן רפאל יוסף מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר ילקוט סופרים : והוא סיכום סוגיות למעשה בהלכות סת"ם : ובו שלשה ספרים נפתחים : האחד חלק הלכה סדורה, ובו נתבארה ההלכה למעשה במקורות וציונים : השני חלק בירור ההלכה : ובו נתבררה ההלכה למן יסודות הסוגיה ועד דברי הפוסקים האחרונים, ואליו נספחו כמה בירורי סוגיות והמחשות שלא באו בפנים הספר : השלישי חלק עיון ההלכה, ובו כמה עיונים וחידושים בסוגיות סת"ם / יאיר בלאמו"ר הרב ב. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ על הכריכה: ספר ילקוט סופרים - הלכות סת"ם ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ מודיעין עילית : [יאיר שוורץ], שנת אל עזרא ה’ס’פ’ר’ ו’ל’ה’ש’כ’י’ל’ א’ל’ דברי התורה [תשע"ז]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 1 כרך (חלק א) : פקסימילים ; 28 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "וזאת למודעי, כי הציורים שבספר אינם באים אלא להמחשת ההלכה, ואין לפסוק מהם הלכה כלל". ‬ ‫ כולל מפתח. ‬ Cont. ‫ חלק א. תתנא עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים. ‬ Top.Subj. - Misc. Scribes, Jewish (Jewish law)