Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

שולחן שלמה
Shulkan Shlomo
שלמה זלמן אויערבך

מתורתו של רבינו שלמה זלמן אויערבאך מלוקטים מתשובות כת"י ומפי כתבו בספרים ומכלול הוראות סביביו ביאוריםמה שהרחיב מרן באנו בתוספת בינה מקורות וציונים הערות והארות
 • Halacha
 • Halacha by Topic
 • $136
 • $23
 • שמחה בונם לייזרזון
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2016
 • 9
 • 4567
 • 25
 • 11000
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [שלחן שלמה] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ שולחן שלמה : הלכות שביעית : אסופת פסקי דינים / מתורתו של... רבינו ב, מלוקטים מתשובות כת"י ומפי כתבו בספרים ומכלול הוראות ; סביביו: ביאורים : מה שהרחיב מרן... באנו בתוספת בינה... מקורות וציונים : הערות והארות בתמצית... נלקט, נערך ונסדר... ע"י שמחה בונם בן הרב... אברהם יוסף לייזרזון. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : שמחה בונם לייזרזון, [תשע"ד 2014]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 20 עמודים לא ממוספרים, תיז עמודים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל שמיטת כספים ‬ Local Subj. ‫ שמטה -- הלכה. ‬ ‫ שמטת כספים -- הלכה. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ ליזרזון, שמחה בונם עורך ‬