Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

כתר תורה
Keter Torah
פנחס מפאלאצק

מאמרי מוסר מתלמיד הגר"א על חשיבות התורה וצוואתו ופירוש על קהלת
נדפסו מחדש ע"פ דפוסים ראשונים בהשוואה לדפוסים נוספים וכתבי יד, בצירוף ציוני מקורות, הערות והשוואות,
 • Ethics
 • Bible
 • 90
 • 50
 • דוד קמינצקי
 • מכון פרקי אליעזר
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 227
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ פנחס בן יהודה, מפולוצק מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ כתר תורה / לרבינו פינחס ב"ר יהודה, המגיד מפאלאצק, תלמיד... הגר"א... ; ונלוה אליו: ספר ראש הגבעה וספר קהלת ע"פ דרך החיים למחבר הנ"ל ; נדפסו מחדש ע"פ דפוסים ראשונים בהשוואה לדפוסים נוספים וכתבי יד, בצירוף ציוני מקורות, הערות והשוואות, מאת דוד בלאאמו"ר... הגר"ש קמנצקי. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ראש הגבעה ‬ ‫ דרך החיים ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהדורה מורחבת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מכון פרקי אליעזר, תשע"ה [2015]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ רכז עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [קה]-קסה: ראש הגבעה : צוואת רבי פנחס מפאלאצק ‬ ‫ ע’ [קסז]-רכז: ספר קהלת עם פירוש דרך החיים ‬ Local Subj. ‫ פנחס בן יהודה, מפולוצק -- צואה. ‬ ‫ תלמוד תורה. ‬ ‫ צואות (מוסר) ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ קמנצקי, דוד בן שמואל עורך ‬ ‫ כת' אח' נוס ‬ ‫ תנ"ך. קהלת. תשע"ה. ירושלים ‬