Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

חומש כתר יונתן
Humash Keter Yonatan
יעקב מנחם וורטיהמר

תרגום יונתן בן עוזיאל מארמית ללשון הקודש
2 כרכים מתוך 5 על בראשית וויקרא
 • Humash
 • Targum
 • --
 • --
 • עם תרגום יונתן בן עוזיאל בלשון הקודש.
 • פלדהיים
 • Jerusalem
 • 1997
 • 2
 • 923
 • 25
 • 1800
 • כר' קשה
תורה. תשנ"ז. ירושלים ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [חמש כתר יונתן] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ חומש כתר יונתן : עם תרגום יונתן בן עוזיאל בלשון הקודש... / ... יעקב מנחם בלאמו"ר חיים יהודה (לייב) וורטהיימר. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ כתר יונתן ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : (י. מ. וורטהיימר), תשנ"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 5 כר’ : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ [א]: בראשית. [7], תקנח ע’. ‬ ‫ [ב]: שמות. [7], תקכז ע’. ‬ ‫ [ג]: ויקרא. [7], שסה ע’. ‬ ‫ [ד]: במדבר. [7], תעב ע’. ‬ ‫ [ה]: דברים. [7], תכו ע’. ‬