Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

התשבי
HaTishbi
אליהו בחור

כולל ביאורים וכללים למלים קשות שהובאו בתרגומים, בתלמוד ובמדרשים
מוגה ומדויק על פי דפוס ראשון שנת ש"א עם הערות וביאורים מגאוני הדורות: עזר אור, להגאון... יעקב עמדין... מעצם כתב יד קדשו
 • תרגום
 • מילון
 • 68
 • 35
 • אריה מאזוז
 • מכון הרב מצליח כסא רחמים
 • בני ברק
 • תשסה
 • 1
 • 542
 • 25
 • 1200
ME-Personal Name ‫ אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי ‬Title ‫ התשבי : כולל ביאורים וכללים למלים קשות שהובאו בתרגומים, בתלמוד ובמדרשים / חיברו... רבי אליהו בחור... ; מוגה ומדויק על פי דפוס ראשון שנת ש"א עם הערות וביאורים מגאוני הדורות: עזר אור, להגאון... יעקב עמדין... מעצם כתב יד קדשו ; הגהות הגרי"פ, להגאון... ישעיה פיק (ברלין)... מכתב יד... ; רגלי מבשר, להרה"ג רבי אליעזר הרשטיק... ; בשם מרדכי, להרה"ג מרדכי אריה הלוי הורוויץ ; קובץ הערות : מלוקט מספרי גדולי האחרונים, ומכללם... בעל פרי מגדים, והערות וביאורים מחכמי זמננו... ; יצא לאור בעזרת ה' יתברך, עם... ציונים ומראי מקומות... [ע"י] מכון הרב מצליח [העורך: אריה מאזוז]. ‬Varying Form Title ‫ ספר התשבי ‬Publication Area ‫ בני ברק : מכון הרב מצליח, תשס"ה. ‬Phys.Description ‫ 94, תמח ע' : פורט', פקס'. ‬General Note ‫ ע' 20-17: שמש ינון - קוים לדמותו של... רבנו ינון חורי ‬General Note ‫ ע' 79-61: תולדות המחבר - רבי אליהו בחור ‬General Note ‫ ע' [רצג]-שכג: קונטרס תורה שלמה : השגות על ספר התשבי, מהרב שלמה צבי שיק, מספרו תורה שלמה, [ובשוליו הערות] צדקת הצדיק : הערות ותשובות להשגות הנ"ל, [מאת] אריה מאזוז ‬General Note ‫ ע' [שכה]-תד: אגרות הפרי מגדים, מאת... רבנו יוסף תאומים... אגרות אלו ברובם עוסקים בביאור מלים ובענייני דקדוק ולשון... ובהם מזכיר פעמים רבות את ספר התשבי... [קודם האגרות הובאו תולדות הפרי מגדים] ‬Local Subject ‫ מלונאות עברית.Local Subject ‫ דקדוק עברי.Local Subject ‫ תלמוד בבלי - מלוניםLocal Subject ‫ שפה עברית - שרשיםSubject-Name ‫ אליהו בן אשר בחור, אשכנזיSubject-Name ‫ חורי, ינון בן חייםSubject-Name ‫ תאומים, יוסף בן מאירAdded Person Name ‫ אמדן, יעקב בן צבי עזר אור ‬Added Person Name ‫ הורביץ, מרדכי אריה בן אברהם יעקב, בשם מרדכי ‬Added Person Name ‫ תאומים, יוסף בן מאיר, אגרות הפרי מגדים ‬Added Corporate ‫ מכון הרב מצליח ‬Added Person Name ‫ ברלין, ישעיהו בן יהודה ליב הגהות הגרי"פ ‬Added Person Name ‫ הרשטיק, אליעזר בן מנחם שמואל, רגלי מבשר ‬Added Person Name ‫ מזוז, אריה, עורך ‬Added Person Name ‫ זנזורי, הראל, עורך ‬