Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

כל ספרי הרב בנימין חותא
Kol Sifrei HaRav Binyamin Huta
בנימין חותה

הלכות שבת ומועד... לפי מנהגי עדות המזרח, אשכנזים ותימנים, המחבר נותן שיעור שבועי בהלכה ברדיו קול ברמה
כי בא שבת, כי בא מועד, לבנימין אמר על ההגדה, תמצית חו"מ ועוד, 8 בכריכה קשה, 11 בכריכה רכה, ניתן להזמין כרכים בודדים
 • Hilchot Shabat
 • Shulkan Aruch
 • --
 • --
 • כל ספרי הרב בנימין חותה
 • המחבר
 • Betar Elite
 • 2014
 • 19
 • 1072
 • 25
 • 13000
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ חותה, בנימין בן אליהו רחמים מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ כי בו שבת : הלכות שבת... לפי מנהגי עדות המזרח, אשכנזים ותימנים / ערך וחיבר... בנימין בלאאמו"ר... אליהו רחמים חותה... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ביתר עלית : בנימין חותה, תשע"ד [2014]-. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כרכים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ א: רמב-ש : כבוד שבת, ערב שבת, הדלקת הנר, ביטול כלי מהיכנו, חשמל בשבת, קידוש, סעודות שבת, תפילות שבת, קריאת התורה, שמו"ת, הבדלה. תשע"ד [2014]. [12], תתקנב, [8] ע’. ‬ ‫ ב: שא-שיז, בתוספת רמג, רנב : השכרה לגוי, עובדין דחול, הוצאה, כיבוס, מחמר, דיבור בשבת, מוקצה, בנין וסתירה, מת, אהל, צידה וחובל, קושר. תשע"ו [2015]. תשקעה, [16] ע’. ‬ Local Subj. ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות שבת -- באורים. ‬ ‫ שבת -- הלכה. ‬