Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

מדרש רבה
Midrash Raba

יצא לאור במהדורה מפוארת ומשוכללת
משלב את שתי המדרשים המפורסמים - מהדורת וילנא ומהדורת עין יוסף ליצירה חדשה ומהודרת
 • Midrash Aggada
 • --
 • --
 • מדרש רבה על חמש חומשים ומגילות
 • ח. וגשל
 • Jerusalem
 • 2001
 • 6
 • 3000
 • 25
 • 11000
 • כר' קשה
מדרש רבה זכר חנוך יצא לאור במהדורה מפוארת ומשוכללת משלב את שתי המדרשים המפורסמים - מהדורת וילנא ומהדורת עין יוסף ליצירה חדשה ומהודרת 6 כרכים 31X22 ס"מ