Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

שלחן ערוך המבואר
Shulkan Aruch HaMevuar
יוסף קארו

עם 10 מפרשי השו"ע האחרונים בסדר חדש וספר המפתח
מצב חדש, מה' קמא , מפעל חדש כרך ראשון מתוך סדרה
 • Shulkan Aruch
 • Jurisprudence
 • --
 • --
 • חושן משפט הלכות עדות ודיינים
 • דוב רוזמן, ברוך צ'קוושוילי
 • דעת לישיראל
 • Bet Shemesh
 • 2015
 • 1
 • 750
 • 32
 • 2200
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ קרו, יוסף בן אפרים ‬ Title ‫ שלחן ערוך חשן משפט : עם מפרשי השו"ע האחרונים על סדר הדף וספר המפתח... / עורכים ראשיים: הרב דוב רוזמן והרב ברוך צ'יקוושוילי. ‬ Varying Form Title ‫ שלחן ערוך עם המפרשים האחרונים ‬ Varying Form Title ‫ שלחן ערוך עם מפרשי השו"ע האחרונים ‬ Imprint ‫ ירושלים : מפעל שלחן ערוך עם מפרשי השו"ע האחרונים, שע"י מכון 'דעת לישראל' ועמותת 'חסד נעורים', תשע"ה 2015- ‬ Phys.Description ‫ כרכים : פקסימילים ; 34 ס"מ. ‬ General Note ‫ "פרויקט השו"ע... א. עריכה מחדש של ספרי האחרונים... הספרים החשובים... הקלדנו מחדש, פסקנו, פתחנו ראשי תבות, הוספנו מראי מקומות... כותרות צד לכל קטע... ב. בניית תבנית של שו"ע ונושא כלים... וציינו בגוף השו"ע אותיות המפנות לספרי האחרונים... [כך] ניתן לראות את כל ספרי האחרונים... על השו"ע... ג. ספר המפתח על השו"ע... יכלול מפתח ש"ס ומפתח ערכים נרחב על כל השו"ע, רמ"א, ש"ך, סמ"ע ושאר הפוסקים... וכן... של... מהדורתנו... מפעל השלחן ערוך יכיל כעשרים וחמשה חלקים על כל ארבעת חלקי השלחן ערוך" ([הקדמה]) ‬ General Note ‫ [2], קו הע': ספר המפתח : מפתח תנ"ך, משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרש רבה, משנה תורה לרמב"ם, שולחן ערוך, מפתח ערכים ‬ Formated Contents N ‫ [א]: הלכות עדות, דיינים, סימנים א-לח. תשע"ה 2015. [25], ב-תרנ, [2], קו ע'. עורכי חלק עדות דיינים: הרב יוסף גינצלר, הרב צבי פלדהיים, הרב עקיבא פרנקל, הרב אברהם רוזמן, הבה"ח שלמה זלמן רוזמן. מפתח ש"ס - הרב שלמה גינצלר ‬ Local Subject ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך חשן משפט -- מפתחות. Added Person Name ‫ רוזמן, דב ‬ Added Person Name ‫ ציקושוילי, ברוך ‬ Added Person Name ‫ גינצלר, שלמה ‬