Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

אוצר הזמנים
Otzar Hazmanim
אהרן מרדכי בריסק

זמני היום והלילה והלכותיהם... למעשה מדי יום ביומו
מהדורה קמא
 • Halacha by Topic
 • $18
 • $11
 • אוצר הזמנים
 • Monsey
 • 2007
 • 1
 • 369
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
בריסק, אהרן מרדכי בן אליהו יצחק ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אוצר הזמנים : זמני היום והלילה והלכותיהם... למעשה מדי יום ביומו / מאת אהרן מרדכי בריסק באאמו"ר... אליהו יצחק, אב"ד טאשנאד. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ מאנסי : אוצר הזמנים, תשס"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 36, שסט ע’ : פקס’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ שלג-שלה: שאלות ותשובות, מאת... רבי חיים קניבסקי ‬ ‫ ע’ שלו-שמב: נקודות שונות ששמעתי מהגה"צ רבי יעקב יצחק ניימאן, (רבי יחזקאל ראטה, רבי יהושע בריסק) ‬ Local Subj. ‫ זמן -- הלכה. ‬ ‫ בין השמשות -- הלכה. ‬ ‫ לילה -- הלכה. ‬ ‫ שמש -- זריחה ושקיעה -- הלכה. ‬‫ מחבר שותף ‬ ‫ קניבסקי, שמריהו יוסף חיים תשובות ‬ ‫ נימן, יעקב יצחק תשובות ‬ ‫ רוט, יחזקאל תשובות ‬ ‫ בריסק, יהושע תשובות ‬