Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

תורת המלאכות
Torat HaMelachot
משה שמואל לייטנר

תולדותיהן מלוקט ביד רחבה מדברי הפוסקים : מסודר וערוך בלשון צח וסגנון השוה לכל נפש ובסדר מיוחד המקל על הבנת הדברים מיסודם
מהדורה מחודשת עם תיקונים והוספות
 • Shabbat
 • Halacha by Topic
 • --
 • --
 • על ל"ט מלאכות שבת
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 8
 • 2800
 • 25
 • 7500
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ לייטנר, משה שמואל בן דוד מחבר ‬ Title ‫ ספר תורת המלאכות : על ל"ט מלאכות שבת ... ותולדותיהן מלוקט ביד רחבה מדברי הפוסקים : מסודר וערוך בלשון צח וסגנון השוה לכל נפש ובסדר מיוחד המקל על הבנת הדברים מיסודם / משה שמואל לייטנר בלאאמו"ר הר"ר דוד. ‬ Edition Statement ‫ מהדורה מחודשת עם תיקונים והוספות. ‬ Edition Statement ‫ מהדורת פריעדמאן. ‬ Imprint ‫ ירושלים : מפעל ל"ט מלאכות שבת, תשע"ו. ‬ Phys.Description ‫ 6 כרכים (חלק א-ד, ז-ח) : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ Formated Contents N ‫ חלק א. מלאכות א-י. החורש, הקוצר, המעמר, הדש, הזורה, הבורר, הטוחן, המרקד, הלש. 38, שלח עמודים. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ב. מלאכה יא. האופה. 27, שעב עמודים. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ג. מלאכות יב-טו. הגוזז, המלבן, המנפץ, הצובע. 18, רמז עמודים. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ד. מלאכות טז-כד. הטווה, העושה שני בתי גירין, המיסך, האורג, הפוצע שני חוטין, המתיר, התופר, הקורע. 23, שיב עמודים. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ז. מלאכות כז-כט. המפשיט, המעבד (המולח), המשרטט. 26, רכה עמודים. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ח. מלאכות ל-לא. הממחק, המחתך. 24, רסד עמודים. ‬