Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

קונטרס הספיקות
Kuntrus HaSfekot
יהודה ליב כהנא

בו יבואר כללים נאותים בדיני ספיקא דממונא ... בפלפול ..עם עשרה סימנים מהקהילת יעקב
נדפס בעת בהידור רבעם תיקונים.. רבים ציונים ומראי מקומות והארות רבות מספרי רבותינו האחרונים
 • Talmudic Rules
 • Jurisprudence
 • 65
 • ערוגות הבושם
 • יעקב ישראל קנייבסקי
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2001
 • 1
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ כהנא, יהודה ליב, נפטר 1819 ‬ Title ‫ קונטרס הספיקות : בו יבואר כללים נאותים בדיני ספיקא דממונא ... בפלפול ... עם הרב הש"ך בספרו תקפו כהן ... / מ ... יהודה הכהן ... ; הובא מחדש לבית הדפוס ע"י ... שמואל זנוויל הכהן ... ‬ Varying Form Title ‫ קונטרס הספקות ‬ Varying Form Title ‫ ספר קונטרס הספקות ‬ Publication Area ‫ מונקאטש : דפוס פנחס בלייער, תר"ן 1889 ‬ Subject-Name ‫כ"ץ, שבתי בן מאיר (ש"ך). תקפו כהן Subject-Topical Money (Jewish law)