Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

חכמת ההתמודדות
Hochmat HaHetmodedut
חיים הוכמן

התמודדות עם לחץ נפשי וסבל
בצירוף אורחותיהם של גדולי ומאורי הדורות
 • Education
 • Ethics
 • 60
 • 35
 • לחזק המתמודדים בנסיונות החיים ולהביאם לתורה ויראת שמים
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 248
 • 24
 • 800
 • כריכה קשה
- חדש אשר ראה ושמע המחבר אצל אנשי המעלה... וגדולי מאורי הדור שזכו לחיות ברוממות הרוח, וכיצד הם התמודדו... כאשר הם נקלעו למצבים קשים... מן הראוי לספר... עלי ספר היאך אפשר להתמודד והיאך אפשר לשמור בכל מצב... על שלות הנפש וקור רוח על אף הקושי והסבל" (הקדמה