Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

אדרבה
Aderaba
יעקב ישראל פוזן

מאמרים... שביבי מוסר, פניני דעת וספורים
מהדורה קמא
 • Ethics
 • Sermons
 • 49
 • 35
 • על מעלת הויתור והשלום וחומרת הפגיעה בזולת 
 • ארגון שלום על ישראל
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 755
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ אדרבה : תן בלבנו : מאמרים... שביבי מוסר, פניני דעת וספורים... להכיר בערך מעלת אהבת ישראל בחשיבות השלום וברעת המחלקת, בגדלות המעביר על מדותיו, בשכר הותרנות ובענש הפגיעה בזולת, במעלת הדן לכף זכות וברוממות הנעלבים ואינם עולבים, מיסדים על... דברי רבותינו... החל מחז"ל... ועד לגדולי דורנו אנו / נערך... ע"י יעקב ישראל בלאמו"ר רבי אביגדור נחמיה פוזן. ‬‫ 755 עמודים ; 25 ס"מ. ‬