Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

ברית פנחס
Brit Pinchas
פנחס וינד

שלוש מאות שאלות מצויות הנוגעים [צ"ל: הנוגעות] לכל אחד... ועליהם תשובות קצרות הלכה למעשה, בתוספת הסבר קצר בלשון קל[ה]... ; בתוספת 20 שאלות מעשיות השכיחות אצל ילדים ועליהם תשובות קצרות להלכה
מהדורה קמא
 • Halacha
 • Usury
 • 60
 • 35
 • ספר התשובות בהלכות רבית
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2014
 • 1
 • 700
 • 24
 • 1300
 • כריכה קשה